(ქარ) Covid 19 – ის გავლენა ფერმერებსა და სოფლის მეურნეობაზე