(ქარ) ასოციაციისა და ფერმერების შესაძლებლობების განვითარება გეოგაპის სერტიფიცირების სქემის საშუალებით