(ქარ) 2019 წლის შეჯამება გეოგაპის სერტიფიცირების სქემისათვის