(ქარ) საქართველოში რძის სექტორთან დაკავშირებული ბიზნეს მოდელი