(ქარ) სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში