(ქარ) სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიმართ კომპანიის ინსტრუქტორებისა და მასწავლებლების დამოკიდებულების კვლევა