(ქარ) პროფესიული სასწავლებლით სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა