(ქარ) მესაქონლეობის სექტორის ორგანული ნარჩენების მართვა