(ქარ) ზოგადი წესები საგრანტო პროგრამებთან დაკავშირებით