(ქარ) ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების (BSOs) გაძლიერება