(ქარ) აგრარულ სექტორში სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში ჩართული აგრობიზნესების ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი