გრანტები

პასუხისმგებლობის აცილება (Disclaimer): აქ მოცემული პროგრამები ან/და საგრანტო კონკურსები განთავსებულია სხვადასხვა წყაროზე და დეტალური, განახლებული ინფორმაციის სანახავად უნდა ეწვიოთ შესაბამის გვერდებს. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია არ იღებს პასუხისმგებლობას ამ გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაზე.

მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება შემდეგ ვებ-გვერდებს:

https://programs.gov.ge/kahttp://www.rda.gov.ge/https://projects.org.ge/http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/

https://www.jobs.ge/ http://enpard.ge/ https://eu4georgia.ge/https://www.eu4business-ebrdcreditline.ge/ 

https://csogeorgia.org/ge