(ქარ) მდგრადი სოფლის მეურნეობა და კლიმატგონივრული რწყვა საქართველოში