(ქარ) კომპანიის ინსტრუქტორების კმაყოფილების კვლევა