ნათია გელაშვილი

ნათია გელაშვილი 2017 წლიდან შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის გუნდს. ნათია GFA-ს   კველვისა და ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. 2017 წლამდე იკავებდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ეროვნული ანგარიშების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის თანამდებობას. აქვს მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება კვლევების, ანალიზის, მონიტორინგისა და შეფასების მიმართულებით.

ნათია ფლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის (სპეციალობით მენეჯმენტი) ბაკალავრის ხარისხს და ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ინგლისურენოვანი პროგრამის მაგისტრის ხარისხს. ამჟამად არის კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დოქტორანტი. 2015 წლის ოქტომბრიდან დღემდე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორია შემდეგ საგნებში: მიკროეკონომიკისა და მაკროეკონომიკის პრინციპები.