თამარ ჩხიკვიშვილი

თამარ ჩხიკვიშვილი 2021 წლის მაისიდან შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. თამარი GFA-ს მესაქონლეობის კონსულტანტი და სერტიფიცირების სპეციალისტია. იგი მუშაობს გეოგაპის სერტიფიცირების პროგრამაზე მერძეული მეცხოველეობის მიმართულებით; ჩართულია მესაქონლეობის კუთხით მიმდინარე აქტივობებში.

თამარი ფლობს ვეტერინარული მედიცინის მაგისტრის ხარისხს აგრარული უნივერსიტეტიდან; გაცვლითი პროგრამით მიღებული აქვს განათლება ესტონეთში. ამჟამად სწავლობს დოქტორანტურაზე ეპიდემიოლოგიის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით. დასაქმებული იყო სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში რისკის შეფასების სპეციალისტად და კერძო ვეტერინარულ კლინიკაში, ვეტერინარად.