გიორგი ბულია

გიორგი ბულია 2021 წლის მარტიდან შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. გიორგი GFA-ს უფროსი მკვლევარია. იგი პასუხისმგებელია: გამოცხადებული კვლევითი ტენდერების მიმოხილვასა და შესაბამისი შეთავაზების მომზადება/წარდგენაზე; პროექტების ფარგლებში კვლევების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე; სექტორულ ექსპერტებთან მჭიდრო კომუნიკაციასა და მათი საქმიანობის კოორდინირებაზე. გიორგი, ასევე, ჩართულია ანალიტიკური ანგარიშების/ბლოგების მომზადებაში.

გიორგის აქვს ექვსწლიანი სამუშაო გამოცდილება მონიტორინგისა და შეფასების, კვლევის, ანალიზისა და მენეჯმენტის მიმართულებებით. 2018-2021 წლებში მუშაობდა PMO Business Consulting-ში, როგორც ბიზნესკონსულტანტი და მკვლევარი, ხოლო 2015-2017 წლებში დასაქმებული იყო კომპანია GeoWel Research-ში, ასევე მკვლევარის პოზიციაზე. გიორგი გამორჩეულია თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ანალიტიკის უნარით. ფლობს ეკონომიკის ბაკალავრის ხარისხს (2013) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხს (2015) ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლიდან (ISET).