დაფუძნდა სექტორული უნარების ორგანიზაცია (აგრო დუო)