Our Archive

Our Archive

2019 წლის ნოემბრიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოსთან ერთად ახოერიელებს პროექტს – ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა.   პროექტის მიზანია საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა შემდეგი სამი აქტივობის საფუძველზე: 1. ორგანიზაციული შეფასება; 2. ხუთ წლიანი სტრატეგიის შემუშავება (2020-2024 წლებისთვის); 3. KPMG-ის რეკომენდაციების შესრულება.

Read more

“პროექტი დაფინანსებულია „EU Union’s Horizon 2020 კვლევითი და ინოვაციური პროგრამის“  საგრანტო ხელშეკრულება  #857202-ის ფარგლებში“   DEMETER არის 2-წლიანი ევროკიმისიის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც ხორციელდება პროგრამის Horizon 2020 ფარგლებში. მასში ჩართულია 60 პარტნიორი ორგანიზაცია, რომლებიც წარმოადგენენ 18 ქვეყანას (მათ შორის 15 ევროკავშირის წევრი). საქართველოში პროექტის პარტნიორია საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია. პროექტის მიზანია მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში სადემონსტრაციო ნაკვეთები მოეწყობა შერჩეულ რეგიონებში, […]

Read more

2019 წლიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია Land O’Lakes Venture 37-თან პარტნიორობით ახორციელებს პროექტს – ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში.   აშშ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 5 წლიანი პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში მსხვილფეხა პირუტყვის რძისა და ხორცის ინდუსტრიების წარმომადგენლების კონკურენტუნარიანობისა და აღნიშნულ სექტორებში ადგილობრივად შექმნილი დამატებითი ღირებულების მოცულობის ზრდას. მიზნის მისაღწევად, პროექტი ხელს შეუწყობს სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის […]

Read more

ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა (FSI) არის 3-წლიანი პროექტი (2018-2021), რომლის მიზანია სოფლად სიღარიბის შემცირება, სოფლის მეურნეობაში ჩართული მცირე მეწარმეების კონკურენტუნარიანობისა და შემოსავლების ზრდით. პროექტის შედეგად შერჩეულ რეგიონებში მცირე ფერმერები გაიუმჯობესებენ  ბაზარზე პოზიციას და მათი შემოსავალი გაიზრდება. აღნიშნული მიღწეულ იქნება პროდუქტიულობის ზრდით, პროდუქციის დივერსიფიკაციითა და ბაზრებზე უკეთესი ხელმისაწვდომობით. პროექტის სამიზნე რეგიონები: კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და […]

Read more

პროექტი „SAY YES“ (Strategic Actions for Youth – A Programme for Youth Employability and Skill Development / „თქვი კი“ – სტრატეგიული აქტივობები ახალგაზრდებისთვის – ახალგაზრდების დასაქმების და უნარ-ჩვევების განვითარების პროგრამა)  შეიქმნა ევროკავშირის ახალგაზრდული ინიციატივის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება  “World Vision”-ის საქართველოსა და სომხეთის ოფისებთან თანამშრომლობით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA), ასოციაციის „ანიკა“, საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და […]

Read more

2019 წლიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია წალკის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელის (CENN) პროექტს Local Leaders Embrace Sustainable Development in Multi-Ethnic Tsalka Municipality, რომლის მიზანია  წალკის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების შექმნა და მის აქტივობებში ახალგაზრდების, ქალებისა და მოწყვლადი ფენების წარმომადგენლების ჩართვა; ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების მიერ იდენტიფიცირებული რეგიონისთვის რელევანტური გამოწვევებისა და შესაძლებლობების საფუძველზე ადგილობრივი სტრატეგიის შემუშავება; ადგილობრივი […]

Read more

2018 წლიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს ქალთა პროექტს საქართველოში ქალთა ეკონომიკური როლის გაძლიერებისთვის, რაც სხვადასხვა პარტნიორის ჩართულობას ითვალისწინებს. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, როგორც ერთ-ერთმა პარტნიორმა დასავლეთ საქართველოს 6 რეგიონში შეარჩია 52 ქალის ბიზნესი (სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში). 2018 წლის ბოლომდე შერჩეულ ქალებს ჩაუტარდებათ სხვადასხვა ტრენინგი ბიზნესის მართვისთვის საჭირო ტექნიკური ცოდნის გადასაცემად, წლის ბოლოს გადაეცემათ მცირე გრანტი, ხოლო […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია პარტნიორობას უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ პროექტს „ზრდა“ სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში. „ზრდა“ არის ხუთწლიანი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას სამიზნე რეგიონებში. პროექტი ახორციელებს შემდეგ ინიციატივებს: მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარება; სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა; მეწარმეებსა და მყიდველებს შორის საბაზრო ურთიერთობების […]

Read more

2016 წლიდან, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული განათლებისრეფორმის პროცესში, ახორციელებს პროექტს „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“, რომელიც მიმდინარეობს გაეროს განვითარებისპროგრამის (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SWC) და საქართველოს განათლების, მეცნიერების,კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით. პროექტი უზრუნველყოფს პროფესიული განათლების ახალი მოდელის – სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვას სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში.

Read more