Our Archive

Our Archive

ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა (FSI) არის 3-წლიანი პროექტი (2018-2021), რომლის მიზანია სოფლად სიღარიბის შემცირება, სოფლის მეურნეობაში ჩართული მცირე მეწარმეების კონკურენტუნარიანობისა და შემოსავლების ზრდით. პროექტის შედეგად შერჩეულ რეგიონებში მცირე ფერმერები გაიუმჯობესებენ  ბაზარზე პოზიციას და მათი შემოსავალი გაიზრდება. აღნიშნული მიღწეულ იქნება პროდუქტიულობის ზრდით, პროდუქციის დივერსიფიკაციითა და ბაზრებზე უკეთესი ხელმისაწვდომობით. პროექტის სამიზნე რეგიონები: კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და […]

Read more

პროექტი „SAY YES“ (Strategic Actions for Youth – A Programme for Youth Employability and Skill Development / „თქვი კი“ – სტრატეგიული აქტივობები ახალგაზრდებისთვის – ახალგაზრდების დასაქმების და უნარ-ჩვევების განვითარების პროგრამა)  შეიქმნა ევროკავშირის ახალგაზრდული ინიციატივის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება  “World Vision”-ის საქართველოსა და სომხეთის ოფისებთან თანამშრომლობით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA), ასოციაციის „ანიკა“, საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და […]

Read more

2019 წლიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია წალკის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელის (CENN) პროექტს Local Leaders Embrace Sustainable Development in Multi-Ethnic Tsalka Municipality, რომლის მიზანია  წალკის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების შექმნა და მის აქტივობებში ახალგაზრდების, ქალებისა და მოწყვლადი ფენების წარმომადგენლების ჩართვა; ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების მიერ იდენტიფიცირებული რეგიონისთვის რელევანტური გამოწვევებისა და შესაძლებლობების საფუძველზე ადგილობრივი სტრატეგიის შემუშავება; ადგილობრივი […]

Read more

2018 წლიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს ქალთა პროექტს საქართველოში ქალთა ეკონომიკური როლის გაძლიერებისთვის, რაც სხვადასხვა პარტნიორის ჩართულობას ითვალისწინებს. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, როგორც ერთ-ერთმა პარტნიორმა დასავლეთ საქართველოს 6 რეგიონში შეარჩია 52 ქალის ბიზნესი (სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში). 2018 წლის ბოლომდე შერჩეულ ქალებს ჩაუტარდებათ სხვადასხვა ტრენინგი ბიზნესის მართვისთვის საჭირო ტექნიკური ცოდნის გადასაცემად, წლის ბოლოს გადაეცემათ მცირე გრანტი, ხოლო […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია პარტნიორობას უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ პროექტს „ზრდა“ სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში. „ზრდა“ არის ხუთწლიანი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას სამიზნე რეგიონებში. პროექტი ახორციელებს შემდეგ ინიციატივებს: მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარება; სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა; მეწარმეებსა და მყიდველებს შორის საბაზრო ურთიერთობების […]

Read more

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარეობს პროექტი „ინკლუზიური მოდელი დუალურ განათლებაში“,რომელიც ხორციელდება ა(ა)იპ „ინოვაციები ინკლუზიური საზოგადოებისთვის“ მიერ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასა და საჯაროპროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. პროექტი ითვალისწინებს სამუშაოზე დაფუძნებულ დუალურ სწავლებაში შეზღუდული შესაძლებლობისა  და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა ჩართულობის მექანიზმების შემუშავებას  და დანერგვის მხარდაჭერას დარგობრივი ასოციაციების, კერძო სექტორის  მონაწილეობით.

Read more

2016 წლიდან, მიმდინარეობს პროექტი “ტრენინგებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ინიცირება მართლმსაჯულების სექტორში” ევროკავშირისმხარდაჭერით, არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს  (სიდა) მიერ საქართლოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) და სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტთან (DVVInternational)პარტნიორობით. პროექტი უზრუნველყოფს ისეთი ინიციატივების განხორციელებას, რომელიც ხელს შეუწყობს კანონთან კონფლიქტში მყოფიპირებისა და მათი ოჯახის წევრების პროფესიულ გადამზადებასა და დასაქმებას – სახელმწიფოს, კერძო სექტორისა და სამოქალაქოსაზოგადოების ჩართულობის გზით.

Read more

2017 წლიდან ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს – სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა. პროექტი გულისხმობს ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების (BSO) გაძლიერებას სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში, რათა მათ შემდგომში გაუწიონ ეფექტური დახმარება მათ წევრ მცირე და საშუალო საწარმოებს (SME) ისეთ საკითხებში როგორიცაა: ახალი რეგულაციების დაკმაყოფილება, ევროკავშირის ბაზარზე ხელმისაწვდომობა […]

Read more

2016 წლიდან, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული განათლებისრეფორმის პროცესში, ახორციელებს პროექტს „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“, რომელიც მიმდინარეობს გაეროს განვითარებისპროგრამის (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SWC) და საქართველოს განათლების, მეცნიერების,კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით. პროექტი უზრუნველყოფს პროფესიული განათლების ახალი მოდელის – სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვას სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში.

Read more

2015 წლის მარტიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია თანამშრომლობს „რეგიონული განვითარების ასოციაციასთან“ (RDA) და „თბილისის ბიზნეს ტრენინგ ცენტრთან“ (TBTC), „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში. „რეგიონული განვითარების ასოციაციასთან“ და „თბილისის ბიზნეს ტრენინგ ცენტრთან“ თანამშრომლობის ფარგლებში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ცხელი ხაზი ემსახურება შემდეგ რეგიონებს: სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლს, ცხელი ხაზი გასცემს ინფორმაციას ზოგადად, მიკრო […]

Read more