Our Archive

Our Archive

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრი ფერმერების ციფრული უნარების კვლევის ანგარიში 

Read more

მესაქონლეობის სექტორის ორგანული ნარჩენების მართვა მესაქონლეობის სექტორი საკმაოდ სწრაფად მზარდია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, შესაბამისად, ამ სფეროსთან დაკავშირებული ნარჩენები, განსაკუთრებით კი ნაკელი, სერიოზულ გავლენას ახდენს წყლის ხარისხსა და გარემოზე (FAO, 2006). ზოონოზური პათოგენები და პესტიციდების ნარჩენები, ამ სექტორის მიერ წარმოქმნილი ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელია (WHO, 2012; NORMAN, 2016).  ბოლო 20 წლის მანძილზე, სოფლის მეურნეობაში დამაბინძურებლებს შორის ვეტერინარული […]

Read more

რა სახის ნარჩენებს წარმოქმნის აგროსექტორი? განვითარებულ ქვეყნებში წარმოქმნილი ნარჩენების მთლიანი რაოდენობის დაახლოებით ორი მესამედი სწორედ აგროსექტორსა და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე მოდის.  ამ კატეგორიის ნარჩენებში იგულისხმება სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის  შედეგად წარმოქმნილი ისეთი მასალა, რომელიც განადგურებას ან შემდგომ გადამუშავებას საჭიროებს. ცნობილია, რომ აგროსექტორში წარმოიქმნება ორი ძირითადი კატეგორიის – მემცენარეობისა და მეცხოველეობის ნარჩენი.  მემცნერეობის სფეროში წარმოქმნილ ნარჩენებს მიეკუთვნება მოსავლის […]

Read more

საქართველოს აგრო-სასურსათო პროდუქტებით ვაჭრობის დამოკიდებულება რუსეთზე და უკრაინაზე

Read more

პროექტი „შრომის უფლებები და უსაფრთხოება ფერმერებისთვის და დასაქმებულთათვის“ 2021 წლის ივლისი-ოქტომბრის პერიოდში განხორციელდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ “უსაფრთხო ბიზნესი თქვენი არჩევანია“ კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს კერძო მეწარმეობის საერთაშორისო ცენტრი (CIPE).  ჩვენი მიზანი იყო, ფერმერებსა და ფერმერეულ მეურნეობებში დასაქმებულ ადამინებისთვის აგვემაღლებინა ცნობიერება ისევე როგორც შრომითი უფლებების, ასევე  სამუშაო სივრცეში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ. პროექტის ფარგლებში საქართველოს […]

Read more

რა გავლენას ახდენს კლიმატის ცვლილება სოფლის მეურნეობაზე კლიმატის ცვლილება ატმოსფეროში სათბურის აირების მაღალი კონცენტრაციითაა გამოწვეული. ის უარყოფითად აისახება სოფლის მეურნეობის სექტორზე, რომელიც, თავის მხრივაც კლიმატის ცვლილებების წყაროა. მაგალითად, საქართველოში სათბური აირების გამოყოფის მხრივ მეხუთედი (19%) სწორედ აღნიშნულ სექტორზე მოდის. კერძოდ, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული არასასურველი შედეგები შემდეგნაირად აისახება სოფლის მეურნეობაზე:   სტიქიური მოვლენები ხდება უფრო ხშირი […]

Read more

ოქტომბერი 2021 ნოემბერი 2021 დეკემბერი 2021 იანვარი 2022 თებერვალი 2022 მარტი 2022 აპრილი 2022 მაისი 2022 ივნისი 2022 აგვისტო 2022 სექტემბერი 2022 ოქტომბერი 2022 ნოემბერი 2022   პირველი კვარტალი 2022    

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის “ეს წალკაა” ფარგლებში,  წალკელ მეწარმეებს ახალ შესაძლებლობას სთავაზობს. წალკის მუნიციპალიტეტიდან დაინტერესებულ მეწარმეებს ბიზნეს იდეებით შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ სასწავლო კურსში, აითვისონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბიზნეს გეგმების მომზადებაში, რათა მიიღონ მონაწილეობა სახელმწიფო პროგრამა “აწარმოე საქართველოში”და/ან სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებული “მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე ხელმისაწვდომობის სახელმწიფო პროგრამაში”. […]

Read more

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ეს წალკაა“ ფარგლებში, პროექტის პარტნიორმა, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ რძის გადამუშავების ეტაპების შესახებ თორმეტი სასწავლო ვიდეორგოლი მოამზადა. აღნიშნული ვიდეორგოლების მთავარი მიზანი ფერმერების, მეწარმეებისა და სხვა დაინტერესებული სამიზნე აუდიტორიისათვის რძის გადამუშავებისა და მისი გადამუშავებიდან მიღებული პროდუქტების დასამზადებლად საჭირო თეორიულ და პრაქტიკული ცოდნის მიწოდებაა. ვიდეორგოლები მომზადებულია სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდის შესაბამისად შექმნილი არაფორმალური სასწავლო […]

Read more

დასახელება: აგრო-სასურსათო ღირებულებათა ჯაჭვში ბიომრავალფეროვნების გაზრდის ხელშემწყობი, ფერმიდან სუფრამდე აგენტზე დაფუძნებული სიმულაციური ინსტრუმენტი  განხორციელების პერიოდი: ოქტომბერი 2021 – სექტემბერი 2025 დაფინანსება: H2020-EU.3.2.1. – მდგრადი სოფლის მეურნეობა და მეტყევეობა  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ბიოველიუ (BIOVALUE) გამოიყენებს ქვემოდან ზემოთ მიდგომას, რათა შეიმუშაოს დინამიური და კონკრეტულ შემთხვევებზე მორგებადი, აგრო-სასურსათო ღირებულებათა ჯაჭვის გასაანალიზებელი ციფრული ინსტრუმენტი. მკვლევარები მისი საშუალებით შეძლებენ  […]

Read more