Our Archive

Our Archive

პროექტის დასახელება: ძლიერი და მდგრადი ტურიზმი უკეთესი ეკონომიკური შესაძლებლობისთვის. პროექტის ხანგრძლივობის ვადა: 01.06.2022 -31.12.2022   საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, პარტნიორ ორგანიზაცია Helvetas – თან ერთად დაიწყო ახალი საპილოტე პროექტის  განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს ტურიზმის გაძლიერებას უკეთესი ეკონომიკური შესაძლებლობისთვის. პროექტის 5 უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს: საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში აგროტურიზმის ინდუსტრიის აქტორების შესახებ კვლევების ჩატარება ძირითადი საჭიროებების დასადგენად. […]

Read more

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიმართ კომპანიის ინსტრუქტორებისა და მასწავლებლების დამოკიდებულების კვლევა

Read more

2021 წლის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევის ანგარიში (Tracer Study)

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრი ფერმერების ციფრული უნარების კვლევის ანგარიში 

Read more

მესაქონლეობის სექტორის ორგანული ნარჩენების მართვა მესაქონლეობის სექტორი საკმაოდ სწრაფად მზარდია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, შესაბამისად, ამ სფეროსთან დაკავშირებული ნარჩენები, განსაკუთრებით კი ნაკელი, სერიოზულ გავლენას ახდენს წყლის ხარისხსა და გარემოზე (FAO, 2006). ზოონოზური პათოგენები და პესტიციდების ნარჩენები, ამ სექტორის მიერ წარმოქმნილი ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელია (WHO, 2012; NORMAN, 2016).  ბოლო 20 წლის მანძილზე, სოფლის მეურნეობაში დამაბინძურებლებს შორის ვეტერინარული […]

Read more

რა სახის ნარჩენებს წარმოქმნის აგროსექტორი? განვითარებულ ქვეყნებში წარმოქმნილი ნარჩენების მთლიანი რაოდენობის დაახლოებით ორი მესამედი სწორედ აგროსექტორსა და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე მოდის.  ამ კატეგორიის ნარჩენებში იგულისხმება სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის  შედეგად წარმოქმნილი ისეთი მასალა, რომელიც განადგურებას ან შემდგომ გადამუშავებას საჭიროებს. ცნობილია, რომ აგროსექტორში წარმოიქმნება ორი ძირითადი კატეგორიის – მემცენარეობისა და მეცხოველეობის ნარჩენი.  მემცნერეობის სფეროში წარმოქმნილ ნარჩენებს მიეკუთვნება მოსავლის […]

Read more

საქართველოს აგრო-სასურსათო პროდუქტებით ვაჭრობის დამოკიდებულება რუსეთზე და უკრაინაზე

Read more

პროექტი „შრომის უფლებები და უსაფრთხოება ფერმერებისთვის და დასაქმებულთათვის“ 2021 წლის ივლისი-ოქტომბრის პერიოდში განხორციელდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ “უსაფრთხო ბიზნესი თქვენი არჩევანია“ კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს კერძო მეწარმეობის საერთაშორისო ცენტრი (CIPE).  ჩვენი მიზანი იყო, ფერმერებსა და ფერმერეულ მეურნეობებში დასაქმებულ ადამინებისთვის აგვემაღლებინა ცნობიერება ისევე როგორც შრომითი უფლებების, ასევე  სამუშაო სივრცეში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ. პროექტის ფარგლებში საქართველოს […]

Read more

რა გავლენას ახდენს კლიმატის ცვლილება სოფლის მეურნეობაზე კლიმატის ცვლილება ატმოსფეროში სათბურის აირების მაღალი კონცენტრაციითაა გამოწვეული. ის უარყოფითად აისახება სოფლის მეურნეობის სექტორზე, რომელიც, თავის მხრივაც კლიმატის ცვლილებების წყაროა. მაგალითად, საქართველოში სათბური აირების გამოყოფის მხრივ მეხუთედი (19%) სწორედ აღნიშნულ სექტორზე მოდის. კერძოდ, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული არასასურველი შედეგები შემდეგნაირად აისახება სოფლის მეურნეობაზე:   სტიქიური მოვლენები ხდება უფრო ხშირი […]

Read more