ფერმერებისთვის

როგორ ავიღო სერტიფიკატი?

ფერმერს როცა მოუნდება სერტიფიკატის აღება, ან პირდაპირ ურეკავს მასერტიფიცირებელს, თუ თითონ თვლის რომ მზადაა ან ურეკავს GFA-ს, რომ გაატაროს კონსულტაცია და შემდეგ მოითხოვოს სერტიფიცირება.

GFA ატრენინგებს და აძლევს აკრედიტაციას იმ კომპანიებს, რომლებიც განახორციელებენ აუდიტს, მხოლოდ ასეთ კომპანიას შეეძლება სერტიფიკატის გაცემა.

ვინ გამიწევს კონსულტაციას?

GeoGAP-ის სტანდარტის აღების მსურველ ფერმერებს კონსულტაციას გაუწევენ ასოციაციის სერტიფიცირების სპეციალისტები.

ვინ არიან მასერტიფიცირებელი ორგანოები?

მასერტიფიცირებელი ორგანოები  იქნებიან საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე  კომპანიები,რომელთაც დაატრენინგებს და შემდგომ აკრეტიდაციიას მიანიჭებს  GFA.

მხოლოდ GFA-ის მიერ დაკონტრაქტრებულ კომპანიებს შეეძლებათ სერტიფიკატის გაცემა.