სოფლის მეურნეობაში განათლების ხელმისაწვდომობისა და ფერმერთა შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა

2018 წლიდან,  საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მხარდაჭერით საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ (GFA) განახორციელა პროექტი “სოფლის მეურნეობაში განათლების ხელმისაწვდომობისა და ფერმერთა შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა”, რომელიც მიზნად ისახავდა სოფლის მეურნეობაში საგანმანათლებლო (ფორმალური, არაფორმალური და ინფორმალური) ინოვაციური პროექტების დანერგვა/იმპლემენტაცია/ხელმისაწვდომობას, საქართველოს ფერმერთა სათათბიროს წევრების საჭიროებაზე მორგებული დარგობრივი დაზოგადი კომპეტენციების განვითარებას, საქართველოს რეგიონებში განათლების ხელმისაწვლომობის უზრუნველყოფას, ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კურსების/ტრენინგების შეთავაზებას და დაინტერესებული მხარეების საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართვის სტიმულირებას.