სოფლის მეურნეობაში განათლების ხელმისაწვდომობისა და ფერმერთა შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა

2018 წლიდან,  საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მხარდაჭერით საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ (GFA) განახორციელაპროექტი “სოფლის მეურნეობაში განათლების ხელმისაწვდომობისა და ფერმერთა შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა”, რომელიცმიზნად ისახავდა სოფლის მეურნეობაში საგანმანათლებლო (ფორმალური, არაფორმალური და ინფორმალური) ინოვაციური პროექტებისდანერგვა/იმპლემენტაცია/ხელმისაწვდომობას, საქართველოს ფერმერთა სათათბიროს წევრების საჭიროებაზე მორგებული დარგობრივი დაზოგადი კომპეტენციების განვითარებას, საქართველოს რეგიონებში განათლების ხელმისაწვლომობის უზრუნველყოფას, ადგილობრივი ან/დასაერთაშორისო საგანმანათლებლო კურსების/ტრენინგების შეთავაზებას და დაინტერესებული მხარეების საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართვის სტიმულირებას.