სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში

ავტორი: ნათია გელაშვილი

ბმული

აღწერა:

სოფლის მეურნეობის დარგის პოტენციალის გამოყენებისა და კონკურენტუნარიანობის განვითარების მნიშვნელოვან  პირობას წარმოადგენს კოოპერაცია. მცირე შინამეურნეობებისა და დანაწევრებული მიწების პირობებში გაერთიანების ამ ფორმას შეუძლია დარგის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ქართველი ფერმერების შემოსავლების ზრდა და სიღარიბის დაძლევა. სტატიის მიზანია, გაანალიზოს კოოპერაციის ეფექტიანობა დარგის განვითარებაში, განიხილოს  გამოწვევები, რომელიც დგას კოოპერატივების წინაშე და განსაზღვროს კოოპერაციის ძირითადი შედეგები სოფლის მეურნეობაში. ლიტერატურის მიმოხილვითა და ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, გამოვლინდა კოოპერაციის მნიშვნელობა, მისი უპირატესობანი, კოოპერატივების საქმიანობისათვის ხელშემშლელი ფაქტორები და  შემუშავდა რეკომენდაციები კოოპერაციის განვითარებისათვის სოფლის მეურნეობის დარგში.