სამეთვალყურეო საბჭო

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

• ნინო ზამბახიძე

• რატი კოჭლამაზაშვილი

• ბექა გონაშვილი

• გვანცა მელაძე

• გელა ფათალიშვილი

• გიორგი ღვინიაშვილი

• ნინო კვერნაძე