სად ვართ წარმოდგენილი

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია არის შემდეგი ორგანიზაციების პარტნიორი/კომისიის წევრი:

• საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა – საბჭოს წევრი.
http://www.gcci.ge/

• სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო – გრანტების შესარჩევი კომიტეტის წევრი.
http://apma.ge/

• საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო – მიწის ფასწარმოქმნის
კომიტეტი – წევრი.
http://www.economy.ge/

• სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამოქალაქო დარბაზი – წევრი, ხმის მიცემის უფლებით.
http://nfa.gov.ge/ge/

• საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო – პროფესიული გადამზადების ცენტრის პლატფორმა – წევრი.
http://www.mes.gov.ge/index.php?lang=geo

• პროფესიული განათლების ეროვნული საბჭო – სამუშაო ჯგუფის წევრი.
http://vet.ge

• Copa-Cogeca-ს პარტნიორი. (ევროპის ფერმერთა და კოოპერატივთა გაერთიანება)
https://copa-cogeca.eu/Menu.aspx

• მოახდინე ინვესტირება მომავალში – რეგიონული წარმომადგენელი.

• საქართველოს ალიანსი სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის – წევრი.
http://www.bridge.org.ge/ka/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/gaard

• საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია – საბჭოს წევრი.
http://www.gsmea.ge/

• საქართველოს მეწარმეთა ქსელი – დამფუძნებელი და საბჭოს წევრი.

• ეკონომიკური პოლიტიკის ადვოკატირების კოალიცია – დამფუძნებელი, წევრი.
https://idfi.ge/ge/coalition-for-economic-advocacy

• აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა – წევრი.
http://archive.eap-csf.eu/en/national-platforms/georgia/

• საქართველოს ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამა 2016-20 და ცხოველთა ჯანმრთელობის სამოქმედო გეგმის განხორციელების სამეთვალყურეო საბჭო – წევრი.

• ქალთა ეკონომიკური მნიშვნელობა – წევრი.
https://www.weiforward.org/champions/

• კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭო – წევრი.
http://www.economy.ge/?page=departments&dep=81&det=11