პანდემიის გავლენა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროცესზე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სასწავლო საწარმოებში