ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა

2019 წლის ნოემბრიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოსთან ერთად ახოერიელებს პროექტს – ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა.   პროექტის მიზანია საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა შემდეგი სამი აქტივობის საფუძველზე: 1. ორგანიზაციული შეფასება; 2. ხუთ წლიანი სტრატეგიის შემუშავება (2020-2024 წლებისთვის); 3. KPMG-ის რეკომენდაციების შესრულება.