სახელმწიფოს მიმდინარე აგრო პროექტები

სახელმწიფო პროექტები

დასახელება: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირება
განმახორციელებელი: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო (ARDA)
დონორი: სახელმწიფო ბიუჯეტი
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სამიზნე მიმართულებები: სასოფლო-სამეურნეო საქონლისა და ხვნის მომსახურების ღირებულების სუბსიდირება
პროექტის ვადები: პროგრამა გაგრძელდება 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
ვებ-გვერდი: http://www.arda.gov.ge/projects/read/Stimulating_Agricultural_%20Land_Owners/27:parent
საკონტაქტო ინფო.: ტელ: 1501

 

დასახელება: აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა
განმახორციელებელი: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო (ARDA)
დონორი: სახელმწიფო ბიუჯეტი
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სამიზნე მიმართულებები: დიზელის საწვავის შეღავათიან ფასად შეძენა
პროექტის ვადები: პროგრამა გაგრძელდება 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
ვებ-გვერდი: http://www.arda.gov.ge/projects/read/Agrodiesel_%20support_%20program/26:parent
საკონტაქტო ინფო.: ტელ: 1501

 

დასახელება: შეღავათიანი აგროკრედიტი
განმახორციელებელი: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო (ARDA)
დონორი: სახელმწიფო ბიუჯეტი
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სამიზნე მიმართულებები: სოფლის მეურნეობის ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით
პროექტის ვადები: პროგრამა გაგრძელდება 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
ვებ-გვერდი: http://www.arda.gov.ge/projects/read/agro_credit/5:parent
საკონტაქტო ინფო.: ტელ: 1501

 

დასახელება: ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
განმახორციელებელი: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო (ARDA)
დონორი: სახელმწიფო ბიუჯეტი
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სამიზნე მიმართულებები: სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო სისტემებისა და სტანდარტების დანერგვა, ბრენდირების და შეფუთვის დიზაინის შექმნა, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ აღჭურვილობის შეძენა
პროექტის ვადები: პროგრამა გაგრძელდება 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
ვებ-გვერდი: http://www.arda.gov.ge/projects/read/technical_assistance%20/93:child
საკონტაქტო ინფო.: ტელ: 1501

 

დასახელება: აგროდაზღვევა
განმახორციელებელი: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო (ARDA)
დონორი: სახელმწიფო ბიუჯეტი
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სამიზნე მიმართულებები: სასოფლო-სამეურნეო კულტურები
პროექტის ვადები: პროგრამა გაგრძელდება 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
ვებ-გვერდი: http://www.arda.gov.ge/projects/read/agroinsurance/4:parent
საკონტაქტო ინფო.: ტელ: 1501

 

დასახელება: ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა
განმახორციელებელი: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო (ARDA)
დონორი: სახელმწიფო ბიუჯეტი
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სამიზნე მიმართულებები: ჩაი
პროექტის ვადები: პროგრამა გაგრძელდება 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
ვებ-გვერდი: http://arda.gov.ge/projects/read/project_scope/12:parent
საკონტაქტო ინფო.: ტელ: 1501

 

დასახელება: მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა
განმახორციელებელი: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო (ARDA)
დონორი: სახელმწიფო ბიუჯეტი
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სამიზნე მიმართულებები: მხოლოდ მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
პროექტის ვადები: პროგრამა გაგრძელდება 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
ვებ-გვერდი: http://mechanization.arda.gov.ge/guest/terms
საკონტაქტო ინფო.: ტელ: 1501

 

დასახელება: მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამა
განმახორციელებელი: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო (ARDA)
დონორი: სახელმწიფო ბიუჯეტი
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სამიზნე მიმართულებები: მესაქონლეობა-მერძევეობა
პროექტის ვადები: პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება განახლდება 2021 წლის 10 აგვისტოდან, მხოლოდ  ვეტერინარიისა და ხელოვნური განაყოფიერების მიმართულებით. პროგრამა გაგრძელდება 2020 წლის 31 დეკემბრამდე.
ვებ-გვერდი: http://www.arda.gov.ge/projects/read/dairy_modernization_market/23:parent
საკონტაქტო ინფო.: ტელ: 1501

 

დასახელება: პროექტი „დანერგე მომავალი“
განმახორციელებელი: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო (ARDA)
დონორი: სახელმწიფო ბიუჯეტი
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სამიზნე მიმართულებები: ბაღების კომპონენტი; კენკროვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტი​​​​​​​; სანერგეების კომპონენტი​​​​​​​; სარწყავი სისტემები
პროექტის ვადები: პროგრამა გაგრძელდება 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
ვებ-გვერდი: http://arda.gov.ge/projects/read/plant_future/71:child
საკონტაქტო ინფო.: ტელ: 1501