კვლევები

სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩატარებული სხვადასხვა კვლევები

აგრობიზნესის საჭიროებების შეფასების ანგარიში

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის შეფასება ფერმერთა საჭიროებებისა და მოთხოვნის ჭრილში

კენკროვნების წარმოება

სიმინდის წარმოება

მეთევზეობა

ხილის გადამუშავება

მწვანილის სასათბურე წარმოება

მეფრინველეობის და კვერცხის წარმოება

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცისწარმოება

საქართველოში ფერმერთა კოოპერირების ხელშეწყობის სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასება

თაფლის ღირებულების ჯაჭვი

შინაურ ცხოველთა სავალდებულო იდენტიფიკაცია

ფერმერთა მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამები და მათი შესაბამისობა DCFTA-ს მოთხოვნებთან

ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების გზამკვლევი სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის

მცირე ზომის ფერმერთა საჭიროებების და ინფორმირებულობის კვლევა

მეწარმეობა საქართველოში და მისი შეფასება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მონიტორინგი და ეფექტიანობის ანალიზი

შარდისა და ფეკალური მასების გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში

უსაფრთხო სანიტარია

მზის ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი

მზის ენერგია სოფლად

GFA_ISET ანალიტიკა კარტოფილი

GFA_ISET ანალიტიკა კიტრი და პომიდორი

ასოცირების შეთანხმების და DCFTA – ის მოთხოვნები სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლებისთვის

საქართველოში კვების ეროვნული კვლევა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მიმოხილვა 2006-2015

მეჩაიეობა საქართველოში

საქართველოში DCFTA-ის მოთხოვნები პირველადი წარმოებისთვის გზამკვლევი

70 წარმატებული პროექტი

მეკალმახეობა საქართველოში

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის შედეგების ანალიზი

GFA_ISET ანალიტიკა ხორბალი

პეკანის ბაზრის კვლევა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აგრო კვლევა

DCFTA-ის მოთხოვნები ლაბორატორიებისთვის

აგროტექნოლოგიური ნორმატივები

ბოსტნეული კულტურები

დეკორატიული მცენარეები

ვაზი

თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი

თხილი

ლანდშაფტის დიზაინი

მებაღეობა

მეფუტკრეობა

მთის კანონი

სუბტროპიკული კულტურები