კვლევები

ანალიტიკა

FASSI – ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების საჭიროებათა კვლევის ანგარიში

ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები სოფლის მეურნეობის სექტორში და მათი ფინანსური მდგრადობა

ქართული კენკრის განვითარების პერსპექტივები ევროკავშირის ბაზარზე

სერტიფიცირებისა და ხარისხის ქართული სტანდარტები

გზამკვლევი მცირე და საშუალო აგროსაწარმოებისთვის

საქართველოში რძის პროდუქტების სექტორში კონკურენციის გაზრდის მიზნით დამატებული ღირებულების გადასახადისგან (დღგ-ისგან) გათავისუფლების გავლენის კვლევა

პასუხები შრომის კანონმდებლობის ახალ ცვლილებებთან დაკავშირებით ბიზნესის მიერ დასმულ 20 ყველაზე აქტუალურ კითხვაზე

კვლევა შრომის ბაზრის და ზრდის პოტენციალის მქონე ეკონომიკური სექტორების იდენტიფიცირების მიზნით