კერძო სექტორის ტექნიკურ აღჭურვილობაზე წვდომის გაუმჯობესება სოფლის მეურნეობისა და კვების პროდუქტების გადამუშავების მიმართულებით