გეოგაპის დანერგვის საფეხურები

საფეხური 1.
ფერმერი/კომპანია უკავშირდება გეოგაპის მენეჯერებს, საკონტაქტო ინფორმაციაიხ.
აქ
საფეხური 2.
ადგილზე ვიზიტი და გეოგაპის მოთხოვნების მიხედვით რეკომენდაციების გაცემა
საფეხური 3.
სხვადასხვა ლაბორატორიული ანალიზი, საჭიროების შემთხვევაში
საფეხური 4.
გეოგაპის მოთხოვნების განხორციელების შემდეგ, მასერტიფიცირებელთანდაკავშირება, დამატებითი ინფორმაცია იხ. აქ
საფეხური 5.
სერტიფიცირება დამოუკიდებელი მასერტიფიცირებელის მიერ